CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

16(2 lần) 42(2 lần) 84(2 lần) 00(1)lần 02(1)lần 08(1)lần 09(1)lần 10(1 lần)

Trong 60 ngày

16(3 lần) 24(3 lần) 84(3 lần) 00(2)lần 09(2)lần 11(2 lần) 15(2 lần) 42(2 lần)

Trong 120 ngày

62(5 lần) 74(5 lần) 84(5 lần) 11(4 lần) 16(4 lần) 82(4 lần) 01(3)lần 24(3 lần)

Trong 365 ngày

84(9 lần) 08(8)lần 16(8 lần) 29(8 lần) 59(8 lần) 74(8 lần) 97(8 lần) 02(7)lần

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

03(17)lần 58(15 lần) 87(15 lần) 23(14 lần) 68(14 lần) 71(13 lần) 00(12)lần

Trong 60 ngày

68(26 lần) 58(25 lần) 03(24)lần 81(24 lần) 02(23)lần 29(23 lần) 54(23 lần)

Trong 120 ngày

68(51 lần) 03(49)lần 78(49 lần) 92(46 lần) 05(43)lần 63(42 lần) 93(41 lần)

Trong 365 ngày

68(132 lần) 52(125 lần) 00(121)lần 59(117 lần) 30(116 lần) 93(116 lần) 92(115 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
41(0 lần) 37(1 lần) 53(2 lần) 06(3)lần 22(3 lần) 08(4)lần 18(4 lần)
Trong 60 ngày
06(8)lần 22(8 lần) 41(8 lần) 18(9 lần) 38(9 lần) 65(9 lần) 79(9 lần)
Trong 120 ngày
13(21 lần) 06(23)lần 01(24)lần 15(24 lần) 51(24 lần) 66(24 lần) 79(24 lần)
Trong 365 ngày
61(80 lần) 46(81 lần) 60(81 lần) 06(82)lần 37(82 lần) 69(83 lần) 08(85)lần