CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

65(3 lần) 21(2 lần) 29(2 lần) 56(2 lần) 67(2 lần) 88(2 lần) 01(1)lần 08(1)lần

Trong 60 ngày

65(3 lần) 88(3 lần) 21(2 lần) 29(2 lần) 32(2 lần) 33(2 lần) 35(2 lần) 41(2 lần)

Trong 120 ngày

56(5 lần) 88(5 lần) 15(4 lần) 35(4 lần) 65(4 lần) 21(3 lần) 32(3 lần) 40(3 lần)

Trong 365 ngày

45(9 lần) 65(9 lần) 86(8 lần) 01(7)lần 23(7 lần) 38(7 lần) 54(7 lần) 56(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

06(16)lần 54(14 lần) 68(13 lần) 71(13 lần) 01(12)lần 15(12 lần) 27(12 lần)

Trong 60 ngày

68(29 lần) 32(27 lần) 06(25)lần 50(25 lần) 27(23 lần) 24(22 lần) 54(22 lần)

Trong 120 ngày

32(47 lần) 57(46 lần) 75(43 lần) 27(41 lần) 49(41 lần) 12(40 lần) 54(40 lần)

Trong 365 ngày

67(123 lần) 49(121 lần) 85(121 lần) 62(116 lần) 88(116 lần) 77(115 lần) 14(114 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
40(2 lần) 34(3 lần) 28(4 lần) 31(4 lần) 63(4 lần) 76(4 lần) 87(4 lần)
Trong 60 ngày
33(7 lần) 40(8 lần) 08(9)lần 60(9 lần) 19(10 lần) 98(10 lần) 44(11 lần)
Trong 120 ngày
95(20 lần) 33(22 lần) 61(23 lần) 44(24 lần) 28(25 lần) 38(25 lần) 46(25 lần)
Trong 365 ngày
13(78 lần) 61(78 lần) 03(83)lần 51(83 lần) 00(84)lần 38(84 lần) 41(84 lần)