CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

15(2 lần) 43(2 lần) 05(1)lần 18(1 lần) 19(1 lần) 20(1 lần) 21(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

15(3 lần) 19(3 lần) 56(3 lần) 77(3 lần) 27(2 lần) 35(2 lần) 40(2 lần) 43(2 lần)

Trong 120 ngày

15(4 lần) 17(4 lần) 49(4 lần) 56(4 lần) 77(4 lần) 87(4 lần) 19(3 lần) 23(3 lần)

Trong 365 ngày

45(9 lần) 23(8 lần) 49(8 lần) 60(8 lần) 68(8 lần) 38(7 lần) 65(7 lần) 70(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

53(14 lần) 69(14 lần) 10(13 lần) 37(13 lần) 47(13 lần) 08(12)lần 12(12 lần)

Trong 60 ngày

20(24 lần) 53(24 lần) 87(24 lần) 12(22 lần) 56(22 lần) 57(22 lần) 62(22 lần)

Trong 120 ngày

49(45 lần) 53(45 lần) 86(45 lần) 56(42 lần) 67(42 lần) 57(41 lần) 20(39 lần)

Trong 365 ngày

67(122 lần) 85(120 lần) 62(119 lần) 49(118 lần) 88(118 lần) 77(115 lần) 53(114 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
04(3)lần 09(3)lần 46(3 lần) 89(3 lần) 93(3 lần) 24(4 lần) 14(5 lần)
Trong 60 ngày
61(8 lần) 06(9)lần 50(9 lần) 89(9 lần) 95(10 lần) 00(11)lần 28(11 lần)
Trong 120 ngày
06(20)lần 50(20 lần) 13(21 lần) 11(22 lần) 52(22 lần) 15(23 lần) 38(23 lần)
Trong 365 ngày
06(78)lần 61(78 lần) 58(79 lần) 00(80)lần 78(80 lần) 03(81)lần 05(83)lần