CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

51(2 lần) 54(2 lần) 69(2 lần) 90(2 lần) 09(1)lần 12(1 lần) 15(1 lần) 16(1 lần)

Trong 60 ngày

51(3 lần) 11(2 lần) 17(2 lần) 19(2 lần) 21(2 lần) 48(2 lần) 54(2 lần) 65(2 lần)

Trong 120 ngày

90(5 lần) 51(4 lần) 55(4 lần) 93(4 lần) 04(3)lần 13(3 lần) 24(3 lần) 54(3 lần)

Trong 365 ngày

18(9 lần) 13(8 lần) 54(8 lần) 09(7)lần 24(7 lần) 47(7 lần) 55(7 lần) 67(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

26(15 lần) 67(15 lần) 92(15 lần) 50(13 lần) 51(13 lần) 66(13 lần) 37(12 lần)

Trong 60 ngày

26(28 lần) 34(25 lần) 43(25 lần) 92(25 lần) 66(23 lần) 21(22 lần) 22(22 lần)

Trong 120 ngày

40(46 lần) 26(44 lần) 43(44 lần) 50(43 lần) 55(42 lần) 66(42 lần) 37(41 lần)

Trong 365 ngày

18(122 lần) 71(121 lần) 92(120 lần) 13(115 lần) 66(115 lần) 01(113)lần 10(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
73(1 lần) 58(2 lần) 59(3 lần) 32(4 lần) 33(4 lần) 44(4 lần) 52(4 lần)
Trong 60 ngày
61(7 lần) 41(8 lần) 58(8 lần) 79(8 lần) 32(10 lần) 73(10 lần) 25(11 lần)
Trong 120 ngày
79(20 lần) 61(21 lần) 63(21 lần) 58(22 lần) 73(22 lần) 11(24 lần) 65(24 lần)
Trong 365 ngày
82(73 lần) 86(73 lần) 83(74 lần) 73(76 lần) 78(80 lần) 59(81 lần) 21(82 lần)