CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

11(2 lần) 18(2 lần) 47(2 lần) 67(2 lần) 77(2 lần) 08(1)lần 09(1)lần 17(1 lần)

Trong 60 ngày

09(2)lần 11(2 lần) 18(2 lần) 19(2 lần) 20(2 lần) 28(2 lần) 34(2 lần) 47(2 lần)

Trong 120 ngày

81(4 lần) 11(3 lần) 20(3 lần) 24(3 lần) 34(3 lần) 57(3 lần) 67(3 lần) 77(3 lần)

Trong 365 ngày

59(7 lần) 77(7 lần) 93(7 lần) 11(6 lần) 18(6 lần) 20(6 lần) 36(6 lần) 47(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

23(16 lần) 11(15 lần) 07(14)lần 34(14 lần) 13(13 lần) 20(13 lần) 26(13 lần)

Trong 60 ngày

84(29 lần) 45(26 lần) 11(25 lần) 30(25 lần) 19(24 lần) 42(24 lần) 74(24 lần)

Trong 120 ngày

11(45 lần) 63(45 lần) 84(45 lần) 30(44 lần) 45(43 lần) 19(42 lần) 27(41 lần)

Trong 365 ngày

11(125 lần) 45(114 lần) 84(114 lần) 08(113)lần 86(113 lần) 13(112 lần) 63(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
36(2 lần) 02(3)lần 96(3 lần) 00(4)lần 10(4 lần) 31(4 lần) 40(4 lần)
Trong 60 ngày
02(7)lần 53(9 lần) 03(10)lần 16(10 lần) 33(10 lần) 44(10 lần) 21(11 lần)
Trong 120 ngày
92(21 lần) 25(23 lần) 52(23 lần) 89(23 lần) 00(24)lần 53(24 lần) 54(24 lần)
Trong 365 ngày
73(73 lần) 00(77)lần 61(77 lần) 34(80 lần) 23(81 lần) 92(81 lần) 53(83 lần)