CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

08(2)lần 29(2 lần) 79(2 lần) 89(2 lần) 05(1)lần 10(1 lần) 16(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

89(4 lần) 08(3)lần 22(3 lần) 29(3 lần) 79(3 lần) 91(3 lần) 24(2 lần) 41(2 lần)

Trong 120 ngày

29(5 lần) 65(5 lần) 89(5 lần) 08(4)lần 22(4 lần) 41(4 lần) 59(4 lần) 79(4 lần)

Trong 365 ngày

65(11 lần) 45(9 lần) 86(9 lần) 56(8 lần) 88(8 lần) 23(7 lần) 29(7 lần) 38(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

52(18 lần) 15(14 lần) 09(13)lần 19(13 lần) 59(13 lần) 89(13 lần) 97(13 lần)

Trong 60 ngày

49(30 lần) 15(28 lần) 09(26)lần 52(25 lần) 59(24 lần) 79(24 lần) 22(22 lần)

Trong 120 ngày

15(49 lần) 49(47 lần) 68(47 lần) 59(46 lần) 24(42 lần) 65(42 lần) 79(42 lần)

Trong 365 ngày

49(130 lần) 67(121 lần) 27(115 lần) 86(114 lần) 31(113 lần) 14(112 lần) 24(110 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
00(3)lần 81(3 lần) 82(3 lần) 13(4 lần) 32(4 lần) 37(4 lần) 56(4 lần)
Trong 60 ngày
82(7 lần) 81(9 lần) 95(9 lần) 06(10)lần 12(10 lần) 45(11 lần) 60(11 lần)
Trong 120 ngày
60(20 lần) 82(20 lần) 95(20 lần) 98(21 lần) 63(22 lần) 08(23)lần 33(23 lần)
Trong 365 ngày
05(80)lần 13(80 lần) 51(80 lần) 08(82)lần 33(82 lần) 63(82 lần) 37(83 lần)