CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

38(2 lần) 54(2 lần) 83(2 lần) 85(2 lần) 97(2 lần) 99(2 lần) 00(1)lần 03(1)lần

Trong 60 ngày

45(4 lần) 38(3 lần) 30(2 lần) 36(2 lần) 54(2 lần) 64(2 lần) 70(2 lần) 76(2 lần)

Trong 120 ngày

45(5 lần) 23(4 lần) 38(4 lần) 54(4 lần) 30(3 lần) 36(3 lần) 39(3 lần) 64(3 lần)

Trong 365 ngày

70(9 lần) 68(8 lần) 01(7)lần 09(7)lần 23(7 lần) 39(7 lần) 49(7 lần) 63(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

97(17 lần) 80(15 lần) 21(14 lần) 73(14 lần) 84(14 lần) 67(13 lần) 04(12)lần

Trong 60 ngày

84(26 lần) 11(25 lần) 67(25 lần) 04(24)lần 64(24 lần) 39(23 lần) 88(23 lần)

Trong 120 ngày

67(48 lần) 85(47 lần) 88(43 lần) 18(42 lần) 31(42 lần) 39(42 lần) 40(42 lần)

Trong 365 ngày

85(120 lần) 77(117 lần) 67(115 lần) 54(113 lần) 80(113 lần) 30(111 lần) 31(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
57(1 lần) 32(2 lần) 15(3 lần) 41(3 lần) 42(3 lần) 26(4 lần) 94(4 lần)
Trong 60 ngày
35(7 lần) 41(7 lần) 50(9 lần) 03(10)lần 13(10 lần) 15(10 lần) 20(10 lần)
Trong 120 ngày
20(21 lần) 03(22)lần 05(23)lần 42(24 lần) 35(25 lần) 41(25 lần) 93(25 lần)
Trong 365 ngày
78(75 lần) 17(78 lần) 69(78 lần) 42(79 lần) 05(81)lần 06(83)lần 58(83 lần)