CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

19(2 lần) 84(2 lần) 99(2 lần) 05(1)lần 08(1)lần 10(1 lần) 20(1 lần) 22(1 lần)

Trong 60 ngày

05(3)lần 10(3 lần) 99(3 lần) 08(2)lần 16(2 lần) 19(2 lần) 34(2 lần) 48(2 lần)

Trong 120 ngày

08(5)lần 10(5 lần) 22(4 lần) 59(4 lần) 65(4 lần) 89(4 lần) 91(4 lần) 99(4 lần)

Trong 365 ngày

86(9 lần) 08(8)lần 45(8 lần) 56(8 lần) 65(8 lần) 88(7 lần) 99(7 lần) 10(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

52(16 lần) 22(15 lần) 20(13 lần) 43(13 lần) 02(12)lần 68(12 lần) 85(12 lần)

Trong 60 ngày

52(27 lần) 43(26 lần) 13(24 lần) 32(23 lần) 82(23 lần) 99(23 lần) 14(22 lần)

Trong 120 ngày

52(52 lần) 43(47 lần) 49(47 lần) 65(44 lần) 15(42 lần) 22(42 lần) 14(41 lần)

Trong 365 ngày

49(132 lần) 14(118 lần) 65(114 lần) 31(112 lần) 68(112 lần) 86(112 lần) 77(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
78(1 lần) 55(2 lần) 25(3 lần) 29(3 lần) 69(3 lần) 74(3 lần) 79(3 lần)
Trong 60 ngày
29(8 lần) 69(9 lần) 19(10 lần) 67(10 lần) 74(10 lần) 78(10 lần) 37(11 lần)
Trong 120 ngày
69(22 lần) 60(23 lần) 29(24 lần) 37(24 lần) 45(24 lần) 55(24 lần) 67(24 lần)
Trong 365 ngày
60(79 lần) 95(80 lần) 37(81 lần) 41(81 lần) 98(81 lần) 61(82 lần) 33(83 lần)