CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

01(2)lần 25(2 lần) 29(2 lần) 51(2 lần) 68(2 lần) 08(1)lần 28(1 lần) 39(1 lần)

Trong 60 ngày

01(3)lần 21(3 lần) 73(3 lần) 05(2)lần 08(2)lần 25(2 lần) 29(2 lần) 44(2 lần)

Trong 120 ngày

68(5 lần) 01(3)lần 05(3)lần 08(3)lần 09(3)lần 21(3 lần) 27(3 lần) 60(3 lần)

Trong 365 ngày

49(9 lần) 70(9 lần) 09(8)lần 31(8 lần) 01(7)lần 08(7)lần 21(7 lần) 24(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

50(16 lần) 02(15)lần 77(15 lần) 15(14 lần) 80(14 lần) 04(13)lần 88(13 lần)

Trong 60 ngày

80(27 lần) 77(26 lần) 91(25 lần) 50(24 lần) 62(24 lần) 14(23 lần) 85(23 lần)

Trong 120 ngày

80(51 lần) 62(48 lần) 55(44 lần) 91(44 lần) 85(43 lần) 77(41 lần) 53(40 lần)

Trong 365 ngày

95(118 lần) 77(117 lần) 15(116 lần) 30(113 lần) 01(112)lần 19(112 lần) 54(112 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
07(2)lần 69(2 lần) 31(3 lần) 18(4 lần) 58(4 lần) 63(4 lần) 78(4 lần)
Trong 60 ngày
69(5 lần) 65(8 lần) 19(9 lần) 07(10)lần 31(10 lần) 87(10 lần) 18(11 lần)
Trong 120 ngày
31(20 lần) 07(21)lần 69(21 lần) 39(22 lần) 65(22 lần) 34(23 lần) 40(23 lần)
Trong 365 ngày
78(75 lần) 69(77 lần) 18(79 lần) 17(80 lần) 06(81)lần 42(81 lần) 13(82 lần)