CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

24(2 lần) 39(2 lần) 47(2 lần) 49(2 lần) 68(2 lần) 01(1)lần 02(1)lần 06(1)lần

Trong 60 ngày

39(3 lần) 47(3 lần) 64(3 lần) 95(3 lần) 24(2 lần) 36(2 lần) 41(2 lần) 45(2 lần)

Trong 120 ngày

47(4 lần) 53(4 lần) 64(4 lần) 68(4 lần) 01(3)lần 13(3 lần) 18(3 lần) 39(3 lần)

Trong 365 ngày

47(8 lần) 24(7 lần) 53(7 lần) 67(7 lần) 79(7 lần) 30(6 lần) 41(6 lần) 68(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

13(17 lần) 08(14)lần 11(14 lần) 18(14 lần) 48(14 lần) 38(13 lần) 57(13 lần)

Trong 60 ngày

18(27 lần) 13(26 lần) 11(24 lần) 47(24 lần) 48(24 lần) 10(23 lần) 38(23 lần)

Trong 120 ngày

18(56 lần) 48(47 lần) 71(44 lần) 01(43)lần 54(43 lần) 60(43 lần) 41(42 lần)

Trong 365 ngày

18(123 lần) 63(123 lần) 71(121 lần) 41(117 lần) 47(113 lần) 07(112)lần 11(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
61(2 lần) 17(3 lần) 40(3 lần) 81(3 lần) 23(4 lần) 62(4 lần) 70(4 lần)
Trong 60 ngày
03(8)lần 40(9 lần) 93(9 lần) 96(9 lần) 21(10 lần) 59(10 lần) 84(10 lần)
Trong 120 ngày
21(19 lần) 86(20 lần) 78(22 lần) 82(22 lần) 84(22 lần) 03(23)lần 44(23 lần)
Trong 365 ngày
86(79 lần) 51(81 lần) 14(83 lần) 17(83 lần) 40(83 lần) 37(84 lần) 58(86 lần)