CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

00(3)lần 95(3 lần) 13(2 lần) 38(2 lần) 39(2 lần) 01(1)lần 04(1)lần 05(1)lần

Trong 60 ngày

00(5)lần 10(4 lần) 39(4 lần) 13(3 lần) 95(3 lần) 15(2 lần) 24(2 lần) 33(2 lần)

Trong 120 ngày

00(5)lần 10(4 lần) 13(4 lần) 39(4 lần) 95(4 lần) 38(3 lần) 54(3 lần) 59(3 lần)

Trong 365 ngày

00(9)lần 54(8 lần) 80(8 lần) 82(8 lần) 11(7 lần) 18(7 lần) 36(7 lần) 69(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

38(14 lần) 82(14 lần) 03(13)lần 05(13)lần 52(13 lần) 11(12 lần) 37(12 lần)

Trong 60 ngày

06(25)lần 33(25 lần) 43(25 lần) 08(24)lần 38(24 lần) 40(24 lần) 88(24 lần)

Trong 120 ngày

08(47)lần 11(46 lần) 33(46 lần) 38(45 lần) 14(44 lần) 16(44 lần) 88(44 lần)

Trong 365 ngày

38(124 lần) 88(124 lần) 08(122)lần 11(117 lần) 48(117 lần) 42(114 lần) 71(111 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
85(2 lần) 24(3 lần) 12(4 lần) 69(4 lần) 09(5)lần 23(5 lần) 26(5 lần)
Trong 60 ngày
12(8 lần) 23(8 lần) 28(9 lần) 65(9 lần) 96(9 lần) 07(10)lần 30(10 lần)
Trong 120 ngày
73(16 lần) 01(22)lần 23(22 lần) 96(22 lần) 12(23 lần) 28(24 lần) 35(24 lần)
Trong 365 ngày
73(66 lần) 50(77 lần) 65(80 lần) 15(82 lần) 44(82 lần) 60(82 lần) 76(82 lần)