CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

18(3 lần) 23(2 lần) 65(2 lần) 69(2 lần) 00(1)lần 08(1)lần 11(1 lần) 16(1 lần)

Trong 60 ngày

18(3 lần) 48(3 lần) 57(3 lần) 80(3 lần) 82(3 lần) 00(2)lần 16(2 lần) 23(2 lần)

Trong 120 ngày

80(5 lần) 82(5 lần) 16(4 lần) 29(4 lần) 48(4 lần) 57(4 lần) 08(3)lần 11(3 lần)

Trong 365 ngày

82(9 lần) 16(7 lần) 54(7 lần) 80(7 lần) 89(7 lần) 17(6 lần) 23(6 lần) 42(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

04(14)lần 18(14 lần) 38(14 lần) 94(14 lần) 21(13 lần) 23(13 lần) 91(13 lần)

Trong 60 ngày

21(25 lần) 93(25 lần) 61(24 lần) 91(24 lần) 97(24 lần) 00(22)lần 01(22)lần

Trong 120 ngày

90(45 lần) 48(43 lần) 52(43 lần) 97(43 lần) 11(42 lần) 21(42 lần) 38(42 lần)

Trong 365 ngày

94(114 lần) 42(110 lần) 93(110 lần) 38(107 lần) 88(107 lần) 11(106 lần) 21(106 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
55(0 lần) 24(3 lần) 32(3 lần) 27(4 lần) 45(4 lần) 59(4 lần) 74(4 lần)
Trong 60 ngày
77(7 lần) 07(8)lần 22(8 lần) 55(8 lần) 46(9 lần) 50(9 lần) 17(10 lần)
Trong 120 ngày
63(17 lần) 77(19 lần) 46(20 lần) 10(22 lần) 32(22 lần) 66(23 lần) 73(23 lần)
Trong 365 ngày
27(66 lần) 66(69 lần) 32(73 lần) 67(74 lần) 45(75 lần) 69(75 lần) 53(77 lần)