CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

40(2 lần) 57(2 lần) 79(2 lần) 91(2 lần) 14(1 lần) 19(1 lần) 21(1 lần) 38(1 lần)

Trong 60 ngày

79(3 lần) 91(3 lần) 05(2)lần 07(2)lần 38(2 lần) 40(2 lần) 48(2 lần) 49(2 lần)

Trong 120 ngày

79(5 lần) 34(4 lần) 71(4 lần) 91(4 lần) 05(3)lần 07(3)lần 19(3 lần) 38(3 lần)

Trong 365 ngày

18(8 lần) 65(8 lần) 79(8 lần) 13(7 lần) 49(7 lần) 54(7 lần) 55(7 lần) 68(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

57(16 lần) 34(15 lần) 35(15 lần) 74(15 lần) 79(14 lần) 10(13 lần) 38(13 lần)

Trong 60 ngày

34(29 lần) 38(26 lần) 79(26 lần) 82(26 lần) 42(24 lần) 91(24 lần) 95(23 lần)

Trong 120 ngày

91(48 lần) 34(45 lần) 42(45 lần) 20(44 lần) 70(44 lần) 82(44 lần) 96(43 lần)

Trong 365 ngày

18(124 lần) 91(122 lần) 92(122 lần) 10(118 lần) 13(118 lần) 38(118 lần) 34(115 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
72(2 lần) 33(3 lần) 03(4)lần 24(4 lần) 28(4 lần) 36(4 lần) 71(4 lần)
Trong 60 ngày
76(9 lần) 03(10)lần 72(10 lần) 23(11 lần) 33(11 lần) 69(11 lần) 90(11 lần)
Trong 120 ngày
63(17 lần) 27(23 lần) 37(23 lần) 45(23 lần) 06(24)lần 19(25 lần) 03(26)lần
Trong 365 ngày
81(74 lần) 86(74 lần) 45(75 lần) 63(80 lần) 89(80 lần) 03(82)lần 44(82 lần)