CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

27(3 lần) 22(2 lần) 24(2 lần) 61(2 lần) 08(1)lần 23(1 lần) 34(1 lần) 37(1 lần)

Trong 60 ngày

24(4 lần) 27(3 lần) 34(3 lần) 22(2 lần) 37(2 lần) 43(2 lần) 53(2 lần) 61(2 lần)

Trong 120 ngày

70(5 lần) 24(4 lần) 27(3 lần) 31(3 lần) 34(3 lần) 49(3 lần) 63(3 lần) 71(3 lần)

Trong 365 ngày

49(9 lần) 23(8 lần) 24(8 lần) 66(8 lần) 70(8 lần) 98(8 lần) 08(7)lần 39(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

55(15 lần) 30(14 lần) 62(14 lần) 98(14 lần) 27(13 lần) 47(13 lần) 85(13 lần)

Trong 60 ngày

55(27 lần) 30(24 lần) 72(24 lần) 24(23 lần) 28(23 lần) 66(23 lần) 77(23 lần)

Trong 120 ngày

30(50 lần) 95(46 lần) 31(43 lần) 54(43 lần) 98(43 lần) 90(42 lần) 55(41 lần)

Trong 365 ngày

66(123 lần) 95(120 lần) 19(119 lần) 23(118 lần) 30(118 lần) 15(116 lần) 27(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
83(2 lần) 96(2 lần) 31(3 lần) 40(3 lần) 18(4 lần) 34(4 lần) 35(4 lần)
Trong 60 ngày
44(8 lần) 81(9 lần) 96(9 lần) 40(10 lần) 48(10 lần) 99(10 lần) 08(11)lần
Trong 120 ngày
32(21 lần) 48(21 lần) 17(22 lần) 18(23 lần) 40(23 lần) 78(23 lần) 06(24)lần
Trong 365 ngày
17(77 lần) 05(79)lần 88(80 lần) 56(81 lần) 13(82 lần) 86(82 lần) 42(83 lần)