CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

07(2)lần 66(2 lần) 84(2 lần) 95(2 lần) 97(2 lần) 02(1)lần 04(1)lần 05(1)lần

Trong 60 ngày

73(3 lần) 97(3 lần) 05(2)lần 07(2)lần 09(2)lần 34(2 lần) 64(2 lần) 66(2 lần)

Trong 120 ngày

19(5 lần) 84(4 lần) 88(4 lần) 97(4 lần) 05(3)lần 34(3 lần) 64(3 lần) 73(3 lần)

Trong 365 ngày

86(10 lần) 88(10 lần) 19(8 lần) 29(8 lần) 08(7)lần 22(7 lần) 32(7 lần) 41(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

30(17 lần) 00(15)lần 19(15 lần) 58(15 lần) 65(14 lần) 40(13 lần) 04(12)lần

Trong 60 ngày

00(26)lần 20(26 lần) 30(26 lần) 02(25)lần 07(24)lần 58(24 lần) 65(24 lần)

Trong 120 ngày

00(51)lần 52(49 lần) 02(47)lần 68(45 lần) 23(43 lần) 20(42 lần) 30(42 lần)

Trong 365 ngày

86(127 lần) 49(122 lần) 68(119 lần) 59(117 lần) 65(116 lần) 52(114 lần) 93(114 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
69(2 lần) 81(2 lần) 47(3 lần) 03(4)lần 06(4)lần 18(4 lần) 35(4 lần)
Trong 60 ngày
03(7)lần 69(7 lần) 74(9 lần) 91(9 lần) 47(10 lần) 71(10 lần) 85(10 lần)
Trong 120 ngày
11(22 lần) 69(23 lần) 03(24)lần 25(24 lần) 70(24 lần) 91(24 lần) 17(25 lần)
Trong 365 ngày
60(79 lần) 61(79 lần) 95(80 lần) 11(83 lần) 06(84)lần 46(84 lần) 98(85 lần)