CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

86(3 lần) 17(2 lần) 23(2 lần) 38(2 lần) 49(2 lần) 92(2 lần) 14(1 lần) 24(1 lần)

Trong 60 ngày

17(3 lần) 23(3 lần) 49(3 lần) 83(3 lần) 86(3 lần) 92(3 lần) 14(2 lần) 33(2 lần)

Trong 120 ngày

38(5 lần) 45(5 lần) 86(5 lần) 23(4 lần) 83(4 lần) 14(3 lần) 17(3 lần) 30(3 lần)

Trong 365 ngày

49(9 lần) 68(9 lần) 70(9 lần) 01(8)lần 23(8 lần) 86(8 lần) 38(7 lần) 45(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

86(21 lần) 67(15 lần) 92(14 lần) 66(13 lần) 07(12)lần 16(12 lần) 17(12 lần)

Trong 60 ngày

92(27 lần) 86(26 lần) 02(25)lần 16(25 lần) 95(25 lần) 39(24 lần) 14(23 lần)

Trong 120 ngày

67(49 lần) 92(46 lần) 16(45 lần) 31(45 lần) 49(44 lần) 23(43 lần) 14(42 lần)

Trong 365 ngày

67(124 lần) 85(121 lần) 23(116 lần) 77(115 lần) 95(115 lần) 97(115 lần) 31(114 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
13(2 lần) 00(3)lần 21(3 lần) 52(3 lần) 05(4)lần 30(4 lần) 94(4 lần)
Trong 60 ngày
13(5 lần) 52(7 lần) 32(8 lần) 11(9 lần) 38(9 lần) 08(10)lần 25(10 lần)
Trong 120 ngày
13(18 lần) 50(18 lần) 03(21)lần 15(21 lần) 51(22 lần) 20(23 lần) 37(23 lần)
Trong 365 ngày
78(75 lần) 32(78 lần) 42(79 lần) 45(80 lần) 03(81)lần 08(81)lần 58(81 lần)