CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

62(3 lần) 01(2)lần 17(2 lần) 97(2 lần) 03(1)lần 11(1 lần) 16(1 lần) 20(1 lần)

Trong 60 ngày

62(4 lần) 82(4 lần) 74(3 lần) 01(2)lần 11(2 lần) 17(2 lần) 20(2 lần) 76(2 lần)

Trong 120 ngày

74(5 lần) 97(5 lần) 62(4 lần) 73(4 lần) 82(4 lần) 84(4 lần) 98(4 lần) 01(3)lần

Trong 365 ngày

32(8 lần) 59(8 lần) 62(8 lần) 65(8 lần) 88(8 lần) 02(7)lần 05(7)lần 08(7)lần

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

63(16 lần) 78(16 lần) 25(14 lần) 70(14 lần) 24(13 lần) 68(13 lần) 20(12 lần)

Trong 60 ngày

78(30 lần) 92(26 lần) 03(25)lần 63(25 lần) 68(25 lần) 05(24)lần 12(24 lần)

Trong 120 ngày

30(50 lần) 20(46 lần) 78(46 lần) 92(43 lần) 00(42)lần 82(42 lần) 93(41 lần)

Trong 365 ngày

68(129 lần) 52(122 lần) 49(117 lần) 65(115 lần) 93(114 lần) 30(113 lần) 32(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
81(3 lần) 11(4 lần) 31(4 lần) 33(4 lần) 50(4 lần) 59(4 lần) 91(4 lần)
Trong 60 ngày
13(9 lần) 15(9 lần) 42(9 lần) 16(10 lần) 73(10 lần) 77(10 lần) 29(11 lần)
Trong 120 ngày
81(22 lần) 31(23 lần) 71(23 lần) 13(24 lần) 15(24 lần) 69(24 lần) 42(25 lần)
Trong 365 ngày
60(75 lần) 29(77 lần) 46(77 lần) 95(82 lần) 61(83 lần) 98(84 lần) 04(85)lần