LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 92 ra ngày 09/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số: 12 ra ngày 10/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 61 ra ngày 15/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 96 ra ngày 15/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 48 ra ngày 16/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 53 ra ngày 16/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 57 ra ngày 17/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 34 ra ngày 18/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 80 ra ngày 18/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 19/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 90 ra ngày 20/02/2021 Đến ngày 01/03/2021 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 37 34 24 25 41 30 23 31 22 23 22 38 23 26 25 32 33 25 28 24
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 31 27 29 25 26 38 32 32 25 35 31 25 26 31 29 38 32 29 30 29
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 25 37 26 31 26 23 25 26 37 24 40 30 30 36 36 42 28 32 22 26
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 33 23 26 30 30 41 32 26 24 32 22 27 32 26 35 33 39 33 33 23
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 25 25 31 26 25 24 32 31 26 26 30 22 31 24 23 23 28 29 31 27
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.