LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 83 ra ngày 06/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 41 ra ngày 09/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 95 ra ngày 12/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 75 ra ngày 14/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 14 ra ngày 16/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 9 ngày
Cặp số: 43 ra ngày 16/10/2021 Đến ngày 25/10/2021 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 23 22 24 17 15 15 14 23 20 14 14 18 18 13 25 11 16 13 16 18
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 19 17 18 23 17 21 22 15 26 19 20 21 15 25 17 15 16 29 18 14
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 17 16 20 15 19 20 17 14 30 17 14 24 24 22 17 16 23 21 28 16
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 16 18 24 10 18 15 14 10 16 12 14 11 15 19 15 17 19 25 14 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 13 13 14 18 14 32 17 19 16 21 15 15 23 15 23 16 15 19 13 22
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.