LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 15 ra ngày 01/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 55 ra ngày 01/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 09 ra ngày 04/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 04/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 75 ra ngày 05/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 74 ra ngày 06/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 29 ra ngày 09/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 60 ra ngày 09/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 10/04/2019 Đến ngày 19/04/2019 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 28 18 12 18 17 23 17 18 21 17 16 27 23 22 17 19 14 20 23 17
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 17 14 13 23 14 22 15 12 19 19 26 14 21 20 14 35 19 23 25 11
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 26 18 18 14 17 18 23 16 19 10 26 13 21 19 13 16 13 28 18 11
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 14 14 16 14 25 16 25 16 17 14 16 18 16 16 17 13 20 17 27 23
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 13 22 22 22 15 22 16 16 16 20 12 16 18 15 16 20 15 25 19 13
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.