LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 97 ra ngày 06/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 61 ra ngày 07/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 62 ra ngày 09/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 20 ra ngày 10/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 35 ra ngày 12/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 39 ra ngày 12/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 55 ra ngày 13/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 82 ra ngày 13/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 14/05/2022 Đến ngày 23/05/2022 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 23 15 15 31 13 14 19 14 20 13 13 17 15 13 25 19 27 23 13 19
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 19 19 16 24 22 21 22 27 26 14 15 11 26 25 20 19 19 12 14 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 23 17 20 15 19 30 17 14 14 25 14 23 24 22 17 20 19 21 28 17
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 16 14 16 14 18 16 21 13 13 22 17 14 15 15 14 21 20 25 21 13
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 14 24 26 19 20 20 25 16 20 15 23 18 17 15 19 28 28 15 14 26
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.