LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 41 ra ngày 20/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số: 26 ra ngày 21/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 86 ra ngày 21/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số: 27 ra ngày 22/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 60 ra ngày 22/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 69 ra ngày 22/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 01 ra ngày 23/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 07 ra ngày 23/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 75 ra ngày 23/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 90 ra ngày 23/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số: 16 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 20 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 22 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 29 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 65 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 77 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 87 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 98 ra ngày 24/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số: 00 ra ngày 25/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 18 ra ngày 25/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 33 ra ngày 25/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số: 34 ra ngày 26/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 36 ra ngày 26/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 64 ra ngày 26/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 72 ra ngày 26/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 04 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 32 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 44 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 48 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 54 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 62 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 71 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 78 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 99 ra ngày 27/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 03 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 28 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 31 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 35 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 46 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 53 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 74 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 81 ra ngày 28/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số: 11 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 13 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 24 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 37 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 42 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 47 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 51 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 52 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 56 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 66 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 83 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 88 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 92 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 97 ra ngày 29/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 02 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 05 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 06 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 09 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 14 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 21 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 39 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 40 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 43 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 49 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 59 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 67 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 80 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 82 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 93 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 95 ra ngày 30/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 08 ra ngày 31/03/2020 Đến ngày 09/04/2020 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 24 21 16 25 16 14 22 13 21 24 16 22 14 15 37 27 20 21 15 16
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 18 12 21 14 23 22 21 19 22 12 16 23 14 20 14 18 13 23 15 17
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 14 32 19 14 15 15 16 18 20 12 19 26 22 25 12 23 20 14 20 13
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 20 15 22 16 17 24 25 24 15 32 22 18 18 18 24 14 14 16 20 24
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 14 17 17 15 15 11 23 15 15 20 19 20 19 14 16 18 14 18 17 19
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.